Regulamin sklepu Gelber.pl z dnia 31 stycznia 2020 r.

§ 1
WSTĘP

1. Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) z siedzibą w Antwerpii (Belgia), adres: ul. Hoveniersstraat 2 skrytka pocztowa 112, kod pocztowy: 2018, numer VAT BE0873166581 („AJEDIAM”), reprezentowana przez Yigal Hirschhorn, umożliwia kupowanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod domeną internetową gelber.pl („SKLEP”).

2. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest AJEDIAM.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego w Sklepie.

5. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny, parametry (zdefiniowane w §7 ust. 2) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. W Sklepie znajdują się informacje w szczególności o parametrach Towarów (zdefiniowanych w §7 ust. 2).

7. Zdjęcia oferowanych w Sklepie pierścionków prezentują diament umieszczony centralnie, o masie 0.50 karata, za wyjątkiem pierścionków przedstawionych pod adresem URL https://gelber.pl/kategoria/zareczyny-milosc/infinity/ , których łączna masa diamentów na całym pierścionku wynosi 0.50 karata. Informacja o masie diamentu widocznym na zdjęciu znajduje się także w opisie produktu.

8. Średnicę diamentu wybranego w konfiguracji parametrów pierścionka, można poznać pod adresem URL: https://gelber.pl/jakosc-diamentow/#masa-diamentow , porównując wartości wybrane w konfiguracji z wartościami przedstawionymi pod wskazanym adresem URL.

 

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam).

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

 

§ 3
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@gelber.pl.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich Parametrów (zdefiniowanych w §7 ust. 2), a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. .

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy (jeśli występują), o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, liczbie zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży (pod warunkiem, że Klientowi przysługuje). Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay.pl lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie do 14 dni od złożenia zamówienia.

13. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru, (ii) transakcja pokrywająca kwotę zadatku nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay.pl lub (iii) płatność pokrywająca kwotę zadatku nie została uiszczona w czasie do 14 dni od złożenia zamówienia.

 

§ 4
DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

2. Proces realizacji zamówienia jest podzielony na dwa etapy:
a) pierwszy etap – od momentu otrzymania zamówienia do momentu otrzymania płatności za zamówienie (na zasadach niniejszego §4).
b) drugi etap – od momentu otrzymania płatności za zamówienie (na zasadach niniejszego §4) do momentu wydania Towaru do doręczenia na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu
c) trzeci etap – transport przesyłki od Sklepu na dane wskazane przez Klienta w zamówieniu

3. Drugi etap trwa maksymalnie 14 dni (albo 7 dni gdy wybrano „Ekspresową Realizację”).

4. Trzeci etap trwa 1-2 dni robocze od momentu nadania przesyłki.

5. Całkowity i maksymalny czas liczony od momenty otrzymania zamówienia przez Sklep do momentu dostarczenia zamówienia do Klienta nie powinien przekroczyć 16 dni (9 dni w przypadku wybrania „Ekspresowej Realizacji”), choć Sklep realizuje zamówienia Klientów jak najszybciej oraz słucha potrzeb Klientów (np. o wybraniu konkretnej daty doręczenia przesyłki do odbiorcy).

6. Rozpoczęcie realizacji etapu drugiego może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu środków pieniężnych za zamówienie Klienta.

7. Klient może skrócić czas realizacji drugiego etapu do maksymalnie 7 dni (tzw. „Ekspresowa Realizacja”). W tym celu Klient powinien wpłacić Sklepowi tzw. „Opłatę Za Ekspresową Realizację” w wysokości 300 zł brutto (z VAT) – płatną z góry. Od momentu zaksięgowania przez Sklep tej opłaty, Sklep przystąpi do realizacji drugiego etapu zamówienia.

Ekspresową Realizację należy wybrać podczas składania zamówienia, zaznaczając opcję „Ekspresowa Realizacja”. Jeżeli klient nie wybrał Ekspresowej Realizacji, może ją zamówić najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem. Od tego momentu, Sklep wstrzymuje realizację drugiego etapu zamówienia i oczekuje na zaksięgowanie Opłaty za Ekspresową Realizację. Zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu tej opłaty. Każdy dzień opóźnienia w zaksięgowaniu Opłaty za Ekspresową Realizację może skutkować przesunięciem daty realizacji Ekspresowej Realizacji o tę samą liczbę dni.

Opłatę Za Ekspresową Realizację można wpłacić przelewem bankowym on-line, kartą płatniczą online lub BLIKiem (wszystkie w systemie płatniczym Dotpay.pl) albo przelewem bankowym zwykłym (poza systemem płatniczym Dotpay.pl).

Sklep poinformuje Klienta w koszyku zakupowym (albo wiadomością e-mail jeżeli wybór Ekspresowej Realizacji nastąpił po złożeniu zamówienia), o sumie Opłaty Za Ekspresową Realizację i danych do wpłaty.

8. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną FedEx, której dane znajdują się na stronie internetowej https://www.fedex.com. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

9. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

10. Sklep realizuje wysyłki do każdego kraju na Świecie.

11. Wszystkie przesyłki na terenie całego świata są realizowane bezpłatnie.

12. Klient Sklepu składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej (wiadomością e-mail).

13. Termin realizacji zamówienia poza granice Polski jest zależny od miejsca dostawy Towarów,

14. Zapłata za Towary mające zostać wysłane poza granice Polski, można dokonać wyłącznie w formie przedpłaty (brak możliwości „za pobraniem”).

 

§ 5
CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają stawkę podatku VAT aktualnie obowiązująca w Belgii.

3. Klient płaci za zamówione Towary, jednym z poniższych sposóbów do wyboru:

PRZED DOSTAWĄ:
a) przelewem bankowym on-line, kartą płatniczą online lub BLIKiem. Płatność elektroniczna jest realizowana w systemie płatniczym Dotpay.pl.
b) przelewem bankowym zwykłym (poza systemem płatniczym Dotpay.pl).

W MOMENCIE DOSTAWY:
c) „za pobraniem” gotówką. Płatność możliwa po uprzednim (przed wysyłką zamówienia) dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 25% wartości zamówienia brutto. Zadatek można wpłacić przelewem bankowym on-line, kartą płatniczą online lub BLIKiem (wszystkie w systemie płatniczym Dotpay.pl) albo przelewem bankowym zwykłym (poza systemem płatniczym Dotpay.pl).

Sklep poinformuje Klienta wiadomością e-mail, o sumie zadatku i danych do wpłaty. Domyślnie Sklep oczekuje na zapłatę zadatku przelewem bankowym zwykłym (poza systemem płatniczym Dotpay.pl). Klient ma prawo zgłosić Sklepowi chęć dokonania zapłaty zadatku poprzez system płatniczy Dotpay.pl. Po otrzymaniu takiej dyspozycji, Sklep prześle Klientowi link do płatności online, po którego użyciu można zapłacić zadatek.

Pozostałe 75% wartości zamówienia brutto Klient wpłaca gotówką przewoźnikowi w momencie odbierania przesyłki od Sklepu.

d) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny Towarów możliwa jest jedynie w formie płatności w całości z góry.

4. Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay.pl, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.

6. W przypadku dostawy zamówienia do kraju poza Unią Europejską, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, np. cło i opłaty celne. Koszt dodatkowych opłat ponosi Klient, przed odbiorem zamówienia, wg. lokalnych przepisów (w zależności od kraju, stanu, regionu).

7. Sklep poinformuje Klienta o wysokości cła i opłat celnych przed dokonaniem zakupu, wyłącznie na życzenie Klienta.

8. Sklep poinformuje Klienta o orientacyjnej wysokości cła do zapłaty najpóźniej w dniu wysyłki zamówienia do Klienta, jednakże ostateczną wysokość cła i opłat celnych poda Klientowi odpowiedni urząd, np. urząd celny.

 

§ 6
REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze Sklepu i opcjonalnie dowodem zakupu w Sklepie, na adres ul. Hoveniersstraat 2, kod pocztowy: 2018, Antwerpia (Belgia), z dopiskiem: „Reklamacja – Gelber.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią Sklepu co do niezasadności reklamacji.

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

7. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: kontakt@gelber.pl.

 

§ 7
ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są produkowane na indywidualne zamówienie konsumenta, zawierające określenie co do istotnych parametrów (dalej zwane „PARAMETRAMI”) finalnego produktu, i w rozumieniu Artykułu 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

2. Parametry produktów oferowanych w Sklepie:
a) masa kamieni szlachetnych
b) jakość kamieni szlachetnych wg. obowiązkowych w procesie zamawiania w Sklepie kryteriów (barwa / jasność, stopień inkluzji, szlif)
c) jakość kamieni szlachetnych (nieobowiązkowe w procesie zamawiania w Sklepie kryteria), np. proporcje, polerowanie, fluorescencyjność
d) kształt kamieni szlachetnych
e) kompozycja kamieni szlachetnych, tj. sposób ich miejsce ich umieszczenia w finalnym produkcie
f) sposób wytworzenia kamieni szlachetnych (nieobowiązkowe kryterium w procesie zamawiania w Sklepie), np. naturalnie lub laboratoryjnie.
g) masa metalu szlachetnego
h) próba metalu szlachetnego
i) rozmiar
j) sposób zakończenia krawędzi materiału szlachetnego (nieobowiązkowe kryterium w procesie zamawiania w Sklepie), np. gładko zakończone (nieostre krawędzie), średnio-gładko zakończone (ostre krawędzie), ostre krawędzie.
k) grawerowanie
l) metoda grawerowania (nieobowiązkowe kryterium w procesie zamawiania w Sklepie), np. laserowe, tradycyjne
m) typografia grawerowania (nieobowiązkowe kryterium w procesie zamawiania w Sklepie), np. rodzaj czcionki

3. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów nie ma prawa odstąpić od umowy sprzedaży z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z Artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

§ 8
INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów

2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (kontakt@gelber.pl) lub telefonicznie na (nr tel: +48 794 724 382). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

4. Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

§ 9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@gelber.pl lub: Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam), ul. Hoveniersstraat 2 skrytka pocztowa 112, kod pocztowy: 2018, Antwerpia (Belgia).

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (i) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży Towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (iii) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu Towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu Towarów oferowanych w Sklepie; (v) w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie Sklepu Gelber.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie Towarów

5. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem, (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (vii) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

6. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

7. Administrator będzie gromadził i udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom w następujących celach:
a) odbiór płatności: Dotpay Sp. z o.o.
b) dostarczenie Towarów: FedEx
c) analiza zachowania Użytkowników w Sklepie:
– Hotjar: Hotjar Ltd.
– Google: Google, LLC
d) marketing:
– Google: Google, LLC
– Facebook: Facebook, Inc.
– MailChimp: The Rocket Science Group, LLC
– GetResponse: GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
– ManyChat: ManyChat, Inc.
e) utrzymanie Sklepu (hosting): home.pl S.A
f) logowania się do Sklepu z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z:
– Facebook: Facebook Inc.
– Google: Google LLC

8. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

9. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych

10. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku
z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

§ 10
ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się odpowiednie prawo. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

5. Antwerp Jewels & Diamonds Manufacturers BVBA (Ajediam) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki Towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.